ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสามิตร

01

28 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา)
ดูภาพทั้งหมดที่นี่