ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ ชลบุรี

29 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี