อบรมการบริหารการจัดการห้องสมุด

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM
15 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
วิทยากรโดย คุณละออ ข้อยุ่น,คุณมุกดา ดวงพิมพ์ ,คุณวราภรณ์ พนมศิริ ,คุณสุดาวดี ชัยเดชทยากุล
01UlibM-2
DSCN0285 DSCN0294 DSCN0295 DSCN0303 DSCN0307 DSCN0320