“ธนาคารการออม”

21 กันยายน 2559
เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ “ธนาคารการออม”
ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของธนาคารภายในโรงเรียนและรู้จักการเก็บออม เพื่ออนาคตที่ดี
ขอขอบคุณคุณวิฑูรย์ พึ่งสาย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณชาลี วะณานิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารฯ ที่ให้เ   กียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารการออม

IMG_7600

IMG_7593

01

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่