เกี่ยวกับโรงเรียน

1.) ประวัติความเป็นมา

2.) ยุทธศาสตร์

3.) โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิต

4.) ชมรม

ความ​เป็น​มา​ของ​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น (มอ​ดินแดง)

โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น (มอ​ดินแดง) เป็น​โรงเรียน​สังกัด​ทบวง​มหาวิทยาลัย ก่อ​ตั้ง​เมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อ​เป็น​โรงเรียน​สวัสดิการ​แก่​คณาจารย์​และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิด​สอนทั้ง​ระดับ​อนุบาล​ศึกษา ประถม​ศึกษา และ​มัธยมศึกษา ต่อ​มา​เปิด​สอน​เฉพาะ​ระดับ​ประถม​ศึกษา และ​มัธยมศึกษา สำหรับระดับ​อนุบาล​ไป​เรียน​รวม​กัน​ที่​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น (ระดับ​อนุบาล)  ปัจจุบัน​มี​นักเรียน​ประมาณ 920 คน

ก่อน​หน้า​ปี พ.ศ.2524  มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​มี​โรงเรียนสาธิต เรียก​ว่า “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อการศึกษา​วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน​ในระดับอนุบาลถึงระดับ​มัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนจากบุตรหลานของบุคคลทั่วไป ทั้งในและ​นอก​มหาวิทยาลัย  ไม่มี​นโยบาย​รับ​สวัสดิการ

ตั้ง​แต่ ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้น​มา มหาวิทยาลัย​ได้​ขยาย​หน่วย​งาน​ก่อ​ตั้ง​คณะ​วิชา​และ​สำนักงาน​ต่างๆ เพิ่ม​มาก​ขึ้น  บุคลากร​ที่มา​ปฏิบัติ​หน้าที่​ก็​มี​เพิ่ม​มาก​ขึ้น ปัญหา​ที่​เกิด​กับ​บุคลากร​ก็​คือ ปัญหา​ที่​เรียน​ของ​บุตร มหาวิทยาลัย​ได้​รับ​การ​ร้อง​เรียน​ใน​เรื่อง​นี้​เป็น​จำนวน​มาก  ซึ่ง​โรงเรียน สาธิต​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ไม่​อาจ​สนอง​ความ​ต้องการ​นี้​ได้​ทั้งหมด เพราะ​จำเป็น​ต้อง​คง​นโยบาย​เดิม​ไว้​ประกอบ​กับ​ข้อ​จำกัด​ด้าน​สถาน​ที่ ด้วย​เหตุ​นี้​แนวคิด​การ​ก่อ​ตั้ง​โรงเรียน​สวัสดิการ​ใน​มหาวิทยาลัย​จึง​เกิด​ขึ้น​มา​ตั้ง​แต่​ปี พ.ศ. 2522 โดย​มี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร  อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​สมัย​นั้น ได้​ผลัก​ดัน​ทุก​วิถี​ทาง​เพื่อ​ให้​มี​โรงเรียน​สวัสดิการ จน​โรงเรียน​สามารถ เปิด​สอน​ได้​ใน​ปี​การ​ศึกษา 2524 นับ​ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่ก่อ​ตั้ง​โรงเรียน สาธิต​มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอ​ดินแดง) ซึ่งเป็นโรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

kศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร

                    การ​ดำเนิน​การ​เพื่อ​การ​ก่อ​ตั้ง​เริ่ม​ดำเนิน​การ​มา​ตั้ง​แต่​ปี พ.ศ. 2522 โดย​เริ่ม​จาก​มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้น​มาชุดหนึ่ง​มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์​เป็น​ประธาน​เพื่อ​ศึกษา​ปัญหา สำรวจ​ความ​ต้องการ​ด้าน​สถาน​ที่​เรียน​ของ​บุตร​บุคลากร​ใน​มหาวิทยาลัย ผล​การ​สำรวจ พบ​ว่า บุคลากร​ที่​มี​ปัญหา​เรื่อง​สถาน​ที่​เรียน​ของ​บุตร มี​จำนวน 436 คน มี​ความ​ประสงค์​ให้​มหาวิทยาลัย​ช่วย​เหลือ มหาวิทยาลัย​จึง​แต่ง​ตั้ง​กรรมการ​อีก​ชุด​หนึ่ง  โดย​มีรองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย เป็น​ประธาน เพื่อ​ศึกษา​หลักสูตร​และ​แนวทาง​ใน​การ​จัดการเรียนการ​สอน​รวม​ถึง​ระเบียบ​ต่าง ๆ โดย​มี​แนว​ของ​โรงเรียนสาธิต​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​เป็น​บรรทัดฐาน​แล้ว​ร่าง​ราย​ละเอียด​เสนอ​มหาวิทยาลัย  ขณะ​เดียวกัน​

smd 064

มหาวิทยาลัย​ได้​ขอ​ความอนุเคราะห์​จาก​ธนาคาร​ไทย​พาณิชย์​ซึ่ง​ขอ​เปิด​สาขา​ใน​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​เพื่อ​ขอ​ให้​สนับสนุน​ด้าน​การ​เงิน​โดย​ทาง​ธนาคาร​ไทย​พาณิชย์​ได้​บริจาค​เงิน​เป็น​จำนวน 5,000,000 บาท (ห้า​ล้าน​บาท​ถ้วน)  เงิน​จำนวน​นี้​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น ได้​จัดสรร​เพื่อ​ปรับปรุง​โรง​อาหาร และ​ห้อง​พยาบาล 500,000 บาท  (ห้า​แสน​บาท​ถ้วน) ซ่อมแซม​ต่อ​เติม​เรือน​รับรอง 500,000 บาท (ห้า​แสน​บาท​ถ้วน) สร้าง​อาคาร​และ​ซื้อ​วัสดุ​คุรุ​ภัณฑ์​ให้​โรงเรียน  2,000,000 บาท (สอง​ล้าน​บาท​ถ้วน) และ​อีก 2,000,000 บาท (สอง​ล้าน​บาท​ถ้วน) นำ​เข้า​มูลนิธิ​โรงเรียนสาธิต​มอ​ดินแดง มูลนิธิ​นี้​ก่อ​ตั้ง​เพื่อ​สนับสนุน​การ​ดำเนิน​งาน​ของ​โรงเรียน

โรงเรียน​สวัสดิการ​ใน​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​จึง​ก่อ​ตั้ง​สำเร็จ เปิด​สอน​ใน​ปี พ.ศ. 2524และ​ใช้​ชื่อ​ว่า โรงเรียนสาธิต​มอ​ดินแดง การ​ตั้ง​โรงเรียน​ขึ้น​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ใน​มหาวิทยาลัย นอก​เหนือ​จาก โรงเรียนสาธิต​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​นั้น สภา​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​ซึ่ง​มี​ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ปลัด​ทบวง​มหาวิทยาลัย​สมัย​นั้น​เป็น​นา​ยก​สภา​ฯ ทั้ง​เป็น​ผู้​ผลัก​ดัน​และ​ให้​ข้อคิด​เห็น​ที่​เป็น​ประโยชน์​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​การ​จัด​ตั้ง​โรงเรียน​สวัสดิการ​ดัง​กล่าว  ได้​ตรา​ข้อ​บังคับ​ว่า​ด้วย​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น เมื่อ​เดือน​มีนาคม พ.ศ. 2524 เพื่อ​รองรับ​การ​ก่อ​ตั้ง​โรงเรียน​สวัสดิการ​ใน​มหาวิทยาลัย โดย​ให้​มี​ฐานะ​เป็น​โรงเรียน​ราษฎร์

ใน​ปี​การ​ศึกษา พ.ศ.2524  ซึ่ง​เป็น​ปี​แรก​ที่​โรงเรียนสาธิต​มอ​ดินแดง​รับ​นักเรียน​ตั้ง​แต่​ระดับอนุบาล​ถึง​มัธยมศึกษา  โดยมี​รองศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร เป็นผู้​อำนวยการ  ท่าน​เป็นทั้ง​ผู้​บุก​เบิก​และ​วาง​รากฐาน​โดย​มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มแข็ง สีตะธานี  เป็น​ที่​ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรกุล ศรีจันทรพงษ์  ช่วย​เหลือ​ออกแบบ​ควบคุม​การ​ก่อสร้าง​อาคารและ​มี​บุคคล​ต่าง ๆ อีก​มาก​ที่​ได้​ช่วย​เหลือ​ใน​การ​ดำเนิน​การ​เริ่ม​แรก​นี้

ปี พ.ศ. 2527  รองศาสตราจารย์ นพ.นพดล  ทองโสภิต อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น  และ        รองศาสตราจารย์ระจิต  ตรีพุทธรัตน์ คณบดี​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​สมัย​นั้น​ได้​หารือ​ปรับปรุง​รูป​แบบ​ของ​โรงเรียน​ใหม่ และ​สภา​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​มี​มติ​ให้​รวม​โรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิต-​ศึกษา​ศาสตร์​และ​โรงเรียนสาธิต​มอ​ดินแดง​เป็น​โรงเรียน​เดียวกันและ​เรียก​ชื่อ​ว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย​ให้​โรงเรียน​คง​นโยบาย​เดิม  คือ  โรงเรียนสาธิต​มอ​ดินแดง​เป็น​โรงเรียน​สวัสดิการ  และ​โรงเรียนสาธิต​ศึกษา​ศาสตร์​เป็น​ห้อง​ทดลอง​เพื่อ​ศึกษา​วิจัย

 

วัตถุประสงค์​ของ​การ​จัด​ตั้ง​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น (มอ​ดินแดง)

 

2

1.   เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
2. เพื่อ​ทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์คณะ และโรงเรียน
3. เพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียน และตอบสนองความต้องการของสังคม
4.   เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตร  ธิดาของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย  และผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

 

วิสัยทัศน์  ปรัชญา  พันธกิจ

วิสัยทัศน์:

โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งสร้างพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญา

           “ประพฤติ​ดี  มี​พลานามัย  ใฝ่​หาความ​รู้  เชิดชู​คุณ​ธรรม”

              ประพฤติดี หมาย​ถึง เป็น​ผู้​ที่​ประพฤติ และ​ปฏิบัติ​ตน​อยู่​ใน​ระเบียบ​วินัย อัน​พึง​ประสงค์​ของ​สังคม  รวม​ทั้ง​เป็น​ผู้​มี​มารยาท​ดี และ​อนุรักษ์​ไว้​ซึ่ง​วัฒนธรรม ประเพณี​อัน​ดี​ของ​ชาติ
             มีพลานามัย หมาย​ถึง เป็น​ผู้​ที่​รู้จัก​รักษา​สุขภาพ​พลานามัย  ทั้ง​ร่างกาย  และ​จิตใจ​ให้​สมบูรณ์แข็ง​แรง​อยู่​เสมอ  รวม​ทั้ง​ส่ง​เสริม​ให้​ผู้​อื่น​มี​พลานามัย​ที่​สมบูรณ์​แข็ง​แรง  ละเว้น​สิ่ง​เสพ​ติด​และ​อบายมุขที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สุขภาพ
            ใฝ่หาความรู้ หมาย​ถึง เป็น​ผู้​รัก​ใน​การ​ศึกษา หาความ​รู้ เพื่อ​พัฒนา​ตนเอง​อยู่​เสมอ และ​รัก​การ​เรียน​รู้​ตลอด​ชีวิต  ซึ่ง​จะ​ทำให้​เป็น​ประชากร​ที่​มี​คุณภาพ​ของ​ชาติ​ใน​อนาคต
            เชิดชูคุณธรรม หมาย​ถึง เป็น​ผู้​มี​คุณ​ธรรม​ประจำ​ใจ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  และ​ยุติธรรมรวม​ทั้ง​ยกย่อง​และ​เชิดชู​ต่อ​ผู้​ที่​มี​คุณ​ธรรม  ซึ่ง​จะ​ช่วย​จรรโลง​สังคม​ให้​อยู่​ร่วม​กัน​อย่าง​สันติสุข​สืบไป

     พันธ​กิจ:

จัดการ​ศึกษา​ขั้น​พื้น​ฐาน เพื่อ​พัฒนา​คุณภาพศักยภาพ​ของ​ผู้​เรียน ด้าน​วิชา​การ ทักษะ​ชีวิต และ​คุณลักษณะ​ที่​พึง​ประสงค์  ร่วม​ผลิต​บัณฑิต​  บริการ​วิชา​การ  
เผย​แพร่นวัต​กรรม​ทางการ​ศึกษา​และ​ทำนุ​บำรุง​ศิลป​วัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 อัตลักษณ์วิชาการเด่น กล้าแสดงออก
 เอกลักษณ์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

สัญลักษณ์​และ​สี​ประจำ​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น (มอ​ดินแดง)


สี
ประจำโรงเรียน  สีอิฐ (สีดินแดง)

เป็น​สี​ประจำ​ของ​โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น  (มอ​ดินแดง) มา​ตั้ง​แต่​เริ่ม​ก่อ​ตั้ง​โรงเรียน  โดย​กำหนด​มา​จาก​สี​ของ​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์  ซึ่ง​เป็นต้น​สังกัด​ของ​โรงเรียน

kku_logo_newcolor

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

มา​จาก​สัญลักษณ์​ของ​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น เป็น​รูป​พระ​ธาตุพนม ซึ่ง​เป็น​ปูชนีย​สถาน​สำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่น สองข้างมีเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริ​มงคล​จาก​องค์​พระ​ธาตุพนม​ประทาน​สู่​สถาบัน​แห่ง​นี้  พื้น​หลัง​แบ่ง​เป็น ๓ ช่อง หมาย​ถึงคุณ​ธรรม​ของ​นักเรียน  ได้แก่
                  วิทยา          คือ    ความ​รู้​ดี
                  จริยา          คือ    ความ​ประพฤติ​ดี
                  ปัญญา       คือ    ความ​ฉลาด​เกิด​แต่​เรียน​และ​คิด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นกัลปพฤกษ์

 

1 2 3 4

 

Edit SMD KK_Page_1

Edit SMD KK_Page_2

“ภาพโรงเรียนสาธิตมอดินแดงในอดีต”

« 2 of 2 »