ติดต่อ

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น40002
โทรศัพท์ 043 203070 E-mail satitmo2015@gmail.com  www.facebook.com/KKUSMD  www.satitmo.kku.ac.th